DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2023

(Přečtěte při všech bohoslužbách 28. neděle v mezidobí dne 15. října 2023.)

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.

Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, letos na téma: „Kráčejme po cestě s hořícím srdcem.“ (srov. Lk 24,13–35) Slavíme
ho již od roku 1926 ve všech katolických farnostech světa. Během Misijní neděle se
všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou
podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech
skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve
více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby
a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli
pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun.
Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi
s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů
a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací
a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli zvolil téma, které vychází z vyprávění
o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35). V tomto evangelijním
příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich
srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali,
a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které
odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit své nadšení pro evangelizaci
v dnešním světě. Tak jako ti dva učedníci vyprávěli ostatním, co se jim cestou přihodilo,
můžeme radostně vyprávět o Kristu Pánu, jeho životě a úžasných věcech, které jeho láska
vykonala v našem životě.

Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše a všechny pozvali,
aby šli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria.

Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle slaví
ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze sesbírané na Světový den
misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa se všechny odevzdávají příslušné
Národní kanceláři PMD a použijí se na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry.
Zašlete je, prosím, co nejdříve na arcibiskupství (číslo účtu 377688503/0300; var. symbol 911500).
Brzké odeslání sbírky umožní včasné informování veřejnosti o výsledku sbírky z této neděle.

Děkujeme.